Location Map
ori/elu
93 days ago - Prontera 167, 185 - $$TON$$
x288Oridecon250,000z
x5Elunium120,000z
x1+7 Crimson Mace [HolyMobster*2] [2]50,000,000z
x1Battle Hook [1]1,000,000z
x1Hypnotist's Staff [2]1,000,000z
x1Hypnotist's Staff [2]1,000,000z
x1Hypnotist's Staff [2]1,000,000z
x1Buster [2]1,000,000z
x1Battle Axe [4]1,000,000z

Recent SearchesView More »
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago spore card
42 minutes ago spore card
42 minutes ago spore card
44 minutes ago rocker card
44 minutes ago rocker card
47 minutes ago familiar card
12 days agoIone: 100m tlaga peco band?
11 days agoLois: sohee
10 days agoDeloris: strawberry
9 days agoEusebio: lol
7 days agoHailie: Is this the real life
3 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
2 days agoGerardo: oii
Post