Location Map
136 125
93 days ago - Prontera 136, 125 - bot-no-001
x250Oridecon220,000z
x5Dark Pinguicula Card50,000,000z
x4Green Ferus Card8,000,000z
x2Bloody Butterfly Card8,000,000z
x9Bathory Card5,000,000z
x1Red Lantern8,000,000z

Recent SearchesView More »
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago spore card
43 minutes ago spore card
43 minutes ago spore card
44 minutes ago rocker card
44 minutes ago rocker card
47 minutes ago familiar card
12 days agoIone: 100m tlaga peco band?
11 days agoLois: sohee
10 days agoDeloris: strawberry
9 days agoEusebio: lol
7 days agoHailie: Is this the real life
3 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
2 days agoGerardo: oii
Post