Location Map
Ori~ Grape.J~ Straw~ Nab~ Krishna~
93 days ago - Prontera 156, 175 - Karster
x129Oridecon250,000z
x279Grape Juice8,000z
x71Strawberry12,000z
x1Nab's Cloth [1]9,500,000z
x1Krishna [2]9,500,000z
x1Crimson Katar [2]25,000,000z
x3145Maneater Blossom10,000z

Recent SearchesView More »
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago chon chon card
42 minutes ago spore card
43 minutes ago spore card
43 minutes ago spore card
44 minutes ago rocker card
44 minutes ago rocker card
47 minutes ago familiar card
12 days agoIone: 100m tlaga peco band?
11 days agoLois: sohee
10 days agoDeloris: strawberry
9 days agoEusebio: lol
7 days agoHailie: Is this the real life
3 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
2 days agoGerardo: oii
Post