Location Map
C O N D E N S E D B L U E
182 days ago - Prontera 150, 85 - Turiuz Ashrok
x1000Condensed White Potion5,800z
x800Blue Herb4,000z

Recent SearchesView More »
51 minutes ago
51 minutes ago
20 hours ago
23 hours ago YGG
1 day ago blossom
1 day ago lantern
1 day ago
1 day ago orcish voucher
1 day ago iron
2 days ago strawberry
23 days agoHarmon: what server is this?
22 days agoEmilie: iro chaos
13 days agoGinger: blue o cards
9 days agoClementina: Habla espanol
9 days agoMariel: hello
9 days agoMariel: thor server here?
6 days agoWhitney: no
Post