Location Map
imperial spear thanatos spear
123 days ago - Prontera 147, 116 - Kajuma
x1+8 Kingbird Imperial Spear [1]389,000,000z
x1+7 Kingbird Thanatos Spear [1]89,000,000z
x1Black Wing [1]7,000,000z
x1Black Wing [1]7,000,000z
x1Unknown 128175,500,000z
x270Sticky Webfoot4,000z
x596Stem1,950z

Recent SearchesView More »
26 minutes ago picky card
26 minutes ago Pirate Dagger
27 minutes ago Sigrun’s Wings
39 minutes ago costumes
50 minutes ago picky card
51 minutes ago wing
54 minutes ago Male Thief Bug Card
54 minutes ago Matyr Card
55 minutes ago zipper bear card
55 minutes ago zipper bear card
12 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
5 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
4 days agoGerardo: oii
4 hours agoWeston: aw
4 hours agoWeston: wew
Post