Location Map
150 118
187 days ago - Prontera 150, 118 - Yundea
Recent SearchesView More »
37 minutes ago Where to make Cake hat 
38 minutes ago Cake hat
1 hour ago poring
3 hours ago Burning Bow
3 hours ago Ygg
5 hours ago shield [1]
5 hours ago saint's robe [1]
5 hours ago saint's robe [1]
5 hours ago poporing card
5 hours ago cornuts card
4 days agoAlf: Tao Gunka 
4 days agoAlf: Price? Tao 
4 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
4 days agoKurtis: wts holy stick 300k
3 days agoAraceli: wew
3 days agoErick: 2
2 days agoLea: crimson
Post